550th. Parkash Purab S.G. Nanak Dev Ji+Sangrand

Back
2019-11-23 10:00 - 2019-11-23 14:00

Path jap ji sahib+Sukhmani sahib+path baran mahan+kirtan+Guru ka langer.

Adr. Hyllie Folkets Hus. Hyacint gatan 2, 215 26 malmö. Free parking in the front of

folkets hus. Bus nu. 6 & Bus stop Fosiedal.(hyacint gatan 27)