550 års födelsdag, turbandag

Back
2019-09-14 12:00 - 2019-09-14 18:00

waheguru ji ka khalsa,wahe guru ji ki fateh.

Sikh Samfundet I Danmark inviterar till 550 års födelsdag,turban dag den

14. September 2019. Mellam kl. 12.00-18.00.

Rådhuspladesen Köpenhamn.